DIET Active Admission Team

Mr. Nitin Mittal

+91 8826 800 376

Mr. Shobhit Sharma

+91 9359 580 681

Dr. Bindiya Ratnam

+91 9368 258 549

Mr. K.K. Pathak

+91 9359 283 332

Mr. Rajendra Sharma

+91 9358 283 334

Dr. Santosh Saxena

+91 9359 283 330

Mr. Neetu Matta

+91 9359 283 331

Mr. Manoj Chaurasiya
( Kushi Nagar)

+91 9359 283 336